Wyznanie wiary

Wyznanie wiary
Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

✢ Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym,
nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego,
i stanowi jedyną normę wiary i życia.

✢ Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach
Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

✢ Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego
z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć
na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele;
w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

✢ Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie
i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

✢ Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

✢ Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

✢ Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

✢ Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.